• છાસ કેન્દ્રની આવક જાવકનો હિસાબ
    July 29, 2018 by miraniparivar

    આપણા ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ ૩૪ પરિવારોના સહયોગ સાથે આપણે વૈશાખ સુદ – ૮, તા. ૨૩-૪-૨૦૧૮ થી આધોઈ તથા આસપાસના વિસ્તારમાં વસતા ગ્રામજનોને બળબળતી ગરમીમાં રાહત આપવાના પ્રયાસ રૂપે છાસ વિતરણ કેંદ્રનો પ્રારંભ કર્યો. અમુલ ડેરીની સારી ગુણવત્તાની છાસની ખરીદી જરૂર મુજબા આધોઈ...

  • Upcoming Meeting At Aadhoi Temple on 18-8-2018
    July 29, 2018 by miraniparivar

    આત્મિય ભાઈશ્રી/બહેનશ્રી, આપણા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ, કારોબારી સમિતીના સભ્યો તથા કાર્યકર્તાઓની એક સંયુક્ત મીટીંગ શ્રાવણ સુદ – ૮ શનિવાર તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે એક વાગે બુટભવાની ધામ આધોઈ ખાતે બોલાવવામા આવી છે. જેમાં નીચેના મુદ્દાઓની છણાવટ થશે....

Contact

Please reach out us with following available contact us details. We try to reach out as soon as possible depend on our availability. 

Note: You can also send the student final exam result from Contact US form for award which We organize every year on Mahavad Chaththa Havan.

Location:

Maa Boot Bhavani Dham
Adhoi, Kanthkot Road,
Taluka Bhachau, Kutch,
Gujarat, India
Pincode: 370135
Gujarat India